תוקינכט תאו הטישבש הבישחה יכילהת תא גיצהל הסני הז רתא
םיינושאר תונורתפ עיצמה ישעמ רתא והז ,ףסונב .תונושה הדובעה
הדימלה תלוכיב שומיש ךות ,םיבואכמו תולבגמ לע לקהל םילוכיש
רחואמ וא ידמ םדקומ אל םעפ ףא הז .תישונאה תכרעמה לש האלפומה
- םיאליגה לכל תדעוימ זיירקנדלפ תטיש ,ןוכנ תויחל ליחתהל ידמ
תוקונית םע הדובעל םירוה תנווכהו ץועי .בהזה ליגל דעו ךרה ליגהמ
.טנרטניאה ךרד ואדיוב תמא ןמזב תורבחתה תלוכיו םתיבב