המישנ יישק םע םידלי

המישנה רצוק יפקתה חכונ םינוא ירסח םניה םיבר םירוה
רקיעב םניה הרזעהו לופיטה תלוכי .םדלי אצמנ םהב םישקה
םילוחה יתבב רקיעב תמייק הנושארה הרזעהו םייתפורת
רשא םילכהו עדיה תא שי זירקנדלפ תטישל .ןוימ ירדחבו
תא רפשל וירוה םע ףותישבו ומצעב דליה לכוי םתועצמאב
.המישנה ןוגראו דוקפת

אלא ילאנויצנבנוק יתפורת לופיטל ףילחת ןניא ולא תועצה
.תפסונ תילופיט תורשפאו הכימתכ
תופיכת ,רפתשמ יתמישנה דוקפתה םירועישה ךלהמב
הנישה תוכיא ,תומדרהה תלוכי ,םיתחופ םתמצועו םיפקתהה
לוכיב רופיש לח דבב דב .רכה ילבל םינתשמ הקמועו
םיפקתהמ שושחל ילבמ ץורלו קחשל ליחתמ דליה .העונתה
.םירפתשמ ויומידו ימצעה ונוחטיב םגש ךכ ,םיישקמו
המישנ תוערפהל ידוקפת רבסה
,המצע לע תרזוחש םיפקתהה תינבתמ וא ףקתהמ האצותכ
םידקפתמ םניא םהו עובק ץווכ לש בצמל םירירשה םיעיגמ
.המישנהו העונתה תלוכי תא םיקתשמ אלא תוליעיב
דובעל המישנה ירירש םישרדנ יתמישנה ישוקה בקע ללכ ךרדב
.ןועביק תרצויה הבר תושקונל םיעיגמו םתלוכיל רבעמו לעמ
םייפתכ ,השקונ הזח תיבב ןיחבהל ןתינ םייטמסא םידלי לצא
ללכ תפערסהו םיצווכמ ןטב ירירש ,רוחאל תוכושמו תומרומ
.תדקפתמ הניא
,(םילויכנורבה תונופמסה) המישנה ירבעמ תורציה בקע
לע תוצפל תנמ לע םתלוכיל רבעמ דובעל דלשה ירירש םיבייח
דוקפתל תקפסמ ריוא תומכ סנכית תכרעמלש גואדלו הלבגמה
.ריבס
תושקונ תרצונו םיבעתמו םירצקתמ ולא םירירש ןמז ךרואל
םינשמ המישנל םירושקה דלשה יביכרמ לכ .בר ירירש חתמו
ולא םייוניש .הקוצמ תנוכתמב םידקפתמו יעבטה םנוגרא תא
תדרל הלולע לקשמה יווש תלוכי ,הביציה ןפוא לע םיעיפשמ
.הצירה הכילהה תרוצב יתעונתה דוקפתה לע עיפשהלו
הזחה תיב לש ינכמה ןוגראה המישנה רצוק ןמזב ,םוכיסל
ןוגראה תא ריזחמ רועישה .שבתשמו הנתשמ ,ולוכ דלשהו
,םייתעונתה םישובישה תא ןקתמו תיברמה ותוליעיל ינכמה
דלשה תא םיעינמו םיקיזחמה םירירשה לכ לש היפרה הלח
סונוטהו חתמה ,המישנה דוקפתל רוזעל ידכ םינפתמ םהו
ילבל םיבחרתמ ריוואה ירבעמו ,דרוי םילויכנורבה לש ירירשה
.רכיה

םכתיבב םירועישל היחנה