םכתיבב םירועישל היחנה

תכרעמה לש תילמיסקמ העגרהל עיגהל ידכ -רועישה תריווא -
-ל גואדל שי
שרע רישב תועונתה לש יוויל ץלמומ ךרה ליגה םע
דע המצועהו בצקה תא דירוהל הגרדהב םיענ
.הכומנ הרואתה רשאכ השענ תאז לכו ,השיחלל

ןפואלו םיידיה תוכרל ,םכלש תוחונינל בל תמושת תתל שי
.םכתמישנ

םדרנ דליהו הדימבו -הנישה ןמזב תולועפה תא עצבל ןתינ
הקומעו העוגר המישנ תלבקל דע ךישמהל שי ,רועישה ךלהמב
.רתוי

.גוז ןבב רזעיהל ץלמומ

,דליה םע תולועפה עוציב ינפל ישיא ןפואב תוסנתהל ץלמומ
יקלחו המישנה םע םכלש תורכיהה תא תדדחמ תוסנתהה
רתוי רחואמ הדובעב תוליעיו קויד רשפאתו ,םיפתתשמה ףוגה
.דליה םע

,ףקתהה איש ינפל רתוי הבוט היהת רועישה תוליעי -ןומזת .1
.ותליחתב שממ ףידע

וא תבשל דליה ףידעי המישנ רצוקו לועיש ןמזב -החונת .2
ךכ תירכ לע ןעשיהל ול רשפאנ הז בצמב ,יכנא בצמב תויהל
לש תילמיסקמ הסינכל חותפ הזחה תיבו רעוקמ היהי בגהש
.ריואםירוהה דיקפת

.םירועישה ךלהמב םיבלושמ החפשמה יבורק וא םירוה
םירקמה בורב הנה םדלי םע עגמ רוציל םירוהה לש תלוכיה
ךכ לכ בושחה ,ימינפ טקשו ןוחטב תרצויו הבוטו הליעי
החנמ ינא .עגמה תוכיאו ןפוא לע שגד םשומ .ךילהתל
תיתעונת תוסנתה לע ץילממו תונוש עגמ תורוצ םע תורכיהל
ןפוא לע יתיווח גשומ לבקל ידכ הצובקב וא ינטרפ רועישב
םייק םירוהה לש הלועפ ףותיש םע דחי ,םירועישה ןוויכו
.דליה לש ודוקפתבו ותמישנב יתועמשמ יונישל בר יוכיס

תולועפ

,בגה לע הביכשב וא םיידיה לע דליה תא קיזחהל שי .1
ןפוא תא שיגרהל ,הזחה לע םיידיה תופכ תא חינהל
תא חינהל ,תועלצה תוענ ןוויכ הזיאל ןיחבהל ,המישנה
ןווכלו ירוחאה קלחה לע ,הזחה לש ימדקה קלחה לע םיידיה
.הרדשה דומעהלעמל המישנה בצק םע דחי הזחה תיב לכ תא עינהל .2
תועלצה תלועפ ןוויכ והז .(טעמ ראשיהל ןווכ לכל) םידדצלו
תושעל המישנה ירירשל םירזוע םצעב ונא ךכ .הפיאשה ןמזב
.םתלועפ תא

דעו הזחה םצעמ ,הזחה ףקיה לכבו דרפנב עלצ לכב תעגל .3
,תועלצה ןיבש םיחוורמב תעגל ,הרדשה דומע םע רוביחל
לע םתוא תופרהלו םייתעלצ ןיבה םירירשה םיאצמנ םש
.םהב עגמ ידיינשמ הרדשה דומע ךרואל תועבצאה םע תעגלו רובעל .4
.דרפנב הילוח לכ שיגרהלו וידדצ,הרדישה דומע לכ ךרואל ,הילוח רחא הילוח םירהל
.תדרל הילוחל רשפאל טאלו, טעמ תוהשל המרהה רחאל


,המישנה ןמזב ןטבב הרוק המ שיגרהלו דיה ףכ תא חינהל .5
ףכל רשפאל ?השקונ וא הכר ןטב ?תדרוי וא הלוע איה םאה
.המישנה ןמזב ןטבה תלועפ תא ריכהלו תוולל דיהןטבה ירירש לש לק יוסיע ךות הנותחתה ןטבב תעגל .6
מינפ תסנכומ ןטבהש ךכ דיה ףכ ךותב הלוכ ןטבה תקזחהו
ןטבהש ךכ דיה ףכ לש יטיא רורחשו הזחה ןוויכל הלעמלו
.המוקמל רוזחתהזחה תיב תא עינהל םלוא ,2 רפסמ הלועפל רוזחל .7
תא שיגדהל ידכ הטמ יפלכ ןכמ רחאלו הלעמ יפלכ תועלצהו
תילמיסקמ הרוצב ןקורתי הזחה תיבש לככ .הפישנה תלועפ
ךכ חותפ היהי הפהש גואדל שי .רפתשת הפיאשה תלועפ
.תיברמ ריוא תאצוה רשפאתתש

תעגל ,תסלה תא םג הגרדהבו הפה תא טעמ חותפל .8
ביבסמ םירירשה תא תולק תוסעלו ,םייתפשב ,הפל ביבסמ
הזחאל וא ןושלה לע תונידעב ץוחלל רשפא םא ,תסלל
התוא ךושמל טעמ רשפאש ךכ תועבצאה תוצקב תונידעב
.המישנה הנק תא תרכינ הדימב ביחרת וז הלועפ .הצוחהינווכ תא םיאתהל ידכ .תיסיסבו תידוסי הנה וז הכרדה
לבקל ץלמומ דלי לכל םיילאודבידניאה םישגדהו תועונתה
זירקנדלפ תטישב ךמסומ ךירדמ ידי לע היחנה ירועיש רפסמ
.םידלי םע הדובעב החמתמה


!ןאכ ץחל ךשמה דומעל